Pomiary inklinometryczne

Pomiary inklinometryczne

Oferujemy Państwu realizację pomiarów inklinometrycznych

mających na celu pomiary odchyleń poziomych w gruncie.
Pomiary inklinometryczne realizujemy najczęściej podczas:

 • badania deformacji fundamentów i podłoża gruntowego obiektów uszkodzonych
 • badania stateczności skarp naturalnych i obwałowań
 • badania stateczności wałów przeciwpowodziowych
 • badanie osiadań na terenach o zmiennym poziomie wód gruntowych
 • monitoring w strefie oddziaływania głębokich wykopów
 • pomiary deformacji ścian oporowych
 • pomiary deformacji ścianek szczelnych

W pomiarach długookresowych opracowujemy szczegółowe programy badań zwane projektem monitoringu inklinometrycznego. Projekt ten zawiera:

 • analizy stateczności skarp, nasypów, wykopów i osuwisk pod kątem wyznaczenia wielkości granicznych dla bezpieczeństwa,
 • projekt lokalizacji punktów obserwacyjnych
 • harmonogram obserwacji
 • metodę i dokładność obserwacji
 • sposób przedstawienia końcowych wyników obserwacji